شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، مهر 1401، صفحه 1-176 

رابطه ایمان و عمل از منظر امامیه و وهابیت

صفحه 137-162

رضا قائینی؛ رضا حاجی شمسایی؛ سیدحسن آل مجدد شیرازی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان