اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدجواد فاضل لنکرانی

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

agmail.com

سردبیر

محسن افضل آبادی

محسن افضل آبادی

abg.com

مدیر اجرایی

سیدرضا مهدوی

سیدرضا مهدوی

tgf.com

اعضای هیات تحریریه

سید حسن آل مجدد شیرازی

سید حسن آل مجدد شیرازی

tg.com

محسن افضل آبادی

محسن افضل آبادی

qg.com

حسن ضیاء توحیدی

حسن ضیاء توحیدی

bg.com

محمد صفر جبرئیلی

مرکز فقهی

aajj.com

نجم الدین طبسی

نجم الدین طبسی

bgm.com

مهدی فرمانیان

مهدی فرمانیان

ttg.com

علیرضا کهنسال

علیرضا کهنسال

rrrrg.co