راهنمای نویسندگان

شیوه نامه استناد دهی

الف. درون‌متنی

نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ، ج، ص. مثال: (نجفی، 1364، ج1، ص 85)

1 . اگر ارجاع بعدی، به اثر دیگری از همان نویسنده باشد، از الگوی (همو، سال چاپ، صفحه) و اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد، از الگوی (همان، سال چاپ، صفحه) و اگر ارجاع بعدی، دقیقاً همانند ارجاع قبلی باشد، از الگوی (همان) استفاده می‌شود.

  1. 2. دو اثر یک نویسنده که در یک سال منتشر شده باشد، با ذکر حروف الفبا بعد از سال انتشار، از یکدیگر متمایز می‌شود.

3 . اگر تعداد مؤلفان بیش از دو نفر باشد، فقط نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده، از عبارت «و دیگران» استفاده می‌شود؛ (مانند: رضایی و دیگران، 1389 ، ص 75).

4 . اگر نام نویسنده اثر معلوم نباشد، نام کتاب درج می‌شود و در صورتی که سال چاپ معلوم نباشد، عبارت «بی‌تا» به جای تاریخ چاپ آورده می‌شود.

 

ب. کتاب‌نامه

1 .  ارجاع به کتاب

نام خانوادگی، نام (سال انتشار اثر). نام اثر، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.

  1. 2. ارجاع به مقاله در نشریه

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «نام مقاله»، نام نشریه، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، صفحه.

3 .  ارجاع به مقاله در کتاب

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام گردآورنده، نام مجموعه مقاله، محل نشر، نام ناشر، صفحه.

4 . ارجاع به پایان‌نامه

نام خانوادگی دانشجو، نام (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه، پایان‌نامه، مقطع تحصیلی، دانشگاه، دانشکده، رشته.

5 . ارجاع به منابع اینترنتی

نام خانوادگی، نام نویسنده، «عنوان مقاله یا موضوع»، نام وبگاه به صورت ایرانیک (نشان اینترنتی).

  1. 6. ارجاع به لوح فشرده

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار). عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.