اهداف و چشم انداز

مقدمه

تفکر سلف گرانی که روز به روز در عالم اسلام گسترده تر شده و با پشتیبانی وهابیت دست خود را به جان و مال و ناموس امت اسلام آغشته کرده است از مهمترین جریان های خطرناک امروز جهان اسلام است. گروههایی که با شعار سلف گرائی و با هدف بازگشت اقتدار اسلام به تشکیل حکومت اسلامی بر روی خون مسلمانان دل خوش کرده اند با مدیریت استکبار جهانی، بهترین وسیله برای مشوه جلوه دادن دین پیامبر رحمت و گسترش اسلام ستیزی گردیده و ماموریت به یغما بردن امنیت و عزت و سرمایه امت اسلامی را بر عهده دارند.

در این میان حوزه های علمیه و علمای راستین که مرزبانان دین شمرده می شوند، وظیفه ای خطیر و حساس دارند که ابتدا باید این جریان را بشناسند و در قدم بعد به دیگران نیز آگاهی و شناخت دهند تا مانع رشد این تفکر و مصونیت امت اسلام گردیده و بعد از آن راه های مقابله با این تفکر را معرفی کنند.

 نشریه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی» برخواسته از حوزه علمیه مشهد مقدس تحت اشراف حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی (دام ظله) در راستای روشنگری و بررسی این تفکر منتشر و زمینه ای مناسب برای همه کسانی که در این موضوع تحقیق و بررسی می کنند فراهم آورده است.

با توجه به ایده ها و آرمانهای فوق، نشریه "پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی " در قالب این اساسنامه فعالیت خود را سامان می دهد.

فصل اول: کلیات

ماده یک: اهداف

1- ایجاد بستری مناسب برای نظریه پردازی و طرح مباحث نوین در عرصه تاریخ تطور اندیشه مذاهب اسلامی (کلام، فقه، تفسیر، مبانی حدیث و رجال و..)

 ۲- معرفی اندیشه، تاریخ و جریانهای سلفی در امت اسلامی با هدف شناخت و آگاهی از این گروهها.

٣- ایجاد زمینه ای مناسب برای معرفی مکتب و مبانی اهل بیت در موضوعات مورد منازعه

۴- حفظ و صیانت از تفکر ناب اسلامی در قبال شبهات و آسیب هائی که از ناحیه ایشان وارد می گردد.

۵- بیان جنایات و خطرات گروههای سلفی به منظور آگاهی دادن متفکرین عالم اسلام از شیوع این نوع تفکر.

 ۶- ایجاد زمینه ای مناسب برای تضارب آراء و برقراری گفتمان علمی میان مذاهب اسلامی در جهت رشد علمی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی.

ماده دو: عنوان نشریه

عنوان نشریه " پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی " است که از این پس از آن به عنوان نشریه یاد می شود.

ماده سه: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز نشریه مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی به ریاست حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی (دام ظله) است که از این پس در این اساسنامه از آن به عنوان مرکز یاد می شود.

 ماده چهار: دوره نشریه

این نشریه به صورت فصل نامه منتشر می شود.

تبصره: تغییر فاصله انتشار نشریه با پیشنهاد مدیر مسئول امکان پذیر است.

ماده پنج: مخاطبان نشریه

مخاطبان نشریه علما و بزرگان حوزه، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران در مباحث مذاهب اسلامی و سلفیت، طلاب علوم دینی و دانشجویان می باشند.

فصل دوم: ارکان و وظائف

ماده شش: ارکان اصلی

ارکان اصلی نشریه عبارتند از

الف: مدیر مسؤول

پ: سر دبیر

ج: هیئت تحریریه

د: مدیر داخلی

ماده هفت:مدیر مسئول مدیر مسئول

نشریه حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی (دام ظله) می باشد.

ماده هشت: وظائف و اختیارات مدیر مسئول

وظائف و اختیارات مدیر مسئول عبارتند از:

١ - انجام تشریفات قانونی نشریه

۲ - تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه

٣- تدوین نظامات و دستورالعمل های داخلی و صورتحسابهای مالی.

۴- حفظ اموال و دارایی های نشریه

۵ - نصب و عزل مدیر داخلی، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه

۶ - ادای دیون و وصول مطالبات نشریه

۷- بطور کلی هر نوع اقدام لازم جهت اداره نشریه به جز وظایفی که در صلاحیت سردبیر و هیات تحریریه است.

تبصره: مدیر مسئول با پذیرش مسئولیت قانونی، می تواند بخشی از وظائف و اختیارات خود را به دیگری واگذار نماید.

ماده نه: سردبیر

سردبیر نشریه با انتخاب مدیر مسئول نشریه تعیین می گردد.

ماده ده: وظائف و اختیارات سردبیر

وظایف و اختیارات سردبیر عبارتند از:

 1- هماهنگی در موضوعات نشریه و سرفصل ها و سیاستها با شورای علمی مرکز و پس از تصویب توسط شورا ارائه آن به مدیر مسئول جهت تایید؛

٢- پذیرش یا رد مقاله ها براساس نظرات داوران و ارزیابان و ارائه به مدیر مسئول جهت تایید؛

٣- تشکیل جلسات هیأت تحریریه براساس ضرورت ها و به تناسب جمع کار (حداقل ۴ جلسه در سال) و تنظیم صورتجلسات؛

۴- ارائه گزارش فعالیتهای سالانه به هیئت تحریریه

5- تأیید نهایی فصلنامه برای چاپ و انتشار؛

6- تصمیم گیری در خصوص تعداد مقالات پذیرفته شده در هر شماره و تعیین ترتیب مقالات و اولویت چاپ آنها؛

۷- تصمیم گیری در مورد طرح جلد و اسامی و نوشته های مندرج در جلد نشریه

8- مسئولیت مطالب مندرج در نشریه؛

9- ویراستاری علمی تمامی مقالات

۱۰- تکمیل مقالات فصلنامه حداقل دو ماه قبل از پایان هر دوره و ارائه به مدیر داخلی نشریه جهت انجام سایر امور اعم از ویراستاری، صفحه آرایی، بازخوانی، مجوز، چاپ، توزیع و....

۱۱- تهیه دستور کار جلسات هیئت تحریریه؛

۱2- رایزنی جهت ارزیابی مقالات با افرادی غیر از هیئت تحریریه؛

۱3- معرفی محققین توانا جهت تدوین مقاله

۱4- برنامه ریزی جهت ویژه نامه های مختلف و ارائه به شورای علمی و ریاست عالی مرکز جهت تأیید؛

۱5۔ حضور در تمامی جلسات هیئت تحریریه؛

۱6- بررسی و ارزش گذاری مقالات، مصاحبه ها، گزارش ها و اخبار و تأیید رتبه مقالات جهت پرداختهای مالی ریاست مؤسسه؛

۱7- ارتباط با مدیر مسئول به منظور تأیید محتوای نشریه؛

18- ارتباط با نهادهای دولتی در خصوص انتشار نشریه؛

۱9- بررسی و پاسخ گویی به بازخوردهای بعد از انتشار هر نشریه؛

20- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی نشریه؛

۲1- رایزنی با افراد سرشناس جهت دادن مقاله و انجام مصاحبه برای نشریه؛

۲2- ارائه گزارش مکتوب از محتوای هر شماره نشریه و بازخوردهای آن به ریاست عالی مرکز؛

تبصره: سردبیر با پذیرش مسئولیت قانونی، می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به دیگری واگذار نماید.

ماده یازده: هیئت تحریریه

هئیت تحریریه با پیشنهاد سردبیر و تائید مدیر مسئول تعیین می گردند.

ماده دوازده: وظائف و اختیارات هیئت تحریریه

وظایف و اختیارات هیئت تحریریه عبارتند از

۱- پیشنهاد راهبردها و خط مشی علمی و تحقیقی نشریه به سردبیر و مدیر مسئول؛

٢- رسیدگی به اموری که از طرف مدیر مسئول، سردبیر یا مدیر داخلی برای تصویب یا اظهار نظر و یا ارزیابی به هیئت تحریریه واگذار می گردد؛

٣- پیشنهاد طرح های مناسب و مقالات علمی - تحقیقی به سردبیر جهت نشریه؛

۴- پیشنهاد محققین شیعی و غیر شیعی جهت تدوین مقاله و انجام مصاحبه؛

5- شرکت در جلسات هیئت تحریریه که حداقل در طول سال ۴ مرتبه برگزار می شود و بر اساس نیاز قابل افزایش می باشد که این امر با پیشنهاد سردبیر و موافقت ریاست موسسه امکان پذیر است؛

6- نوشتن مقاله جهت چاپ در نشریه؛

۷- نظارت بر کیفیت انتشار نشریه در جهت اهداف مؤسسه

۸- رسمیت جلسات هیئت تحریریه با شرکت دو سوم اعضا امکان پذیر بوده و تصمیم گیری نیز با رای اکثریت نسبی( نصف به علاوه یک) انجام خواهد شد.

ماده سیزده: مدیر داخلی

مدیر داخلی نشریه با پیشنهاد سردبیر و تایید مدیر مسئول تعیین می گردد.

ماده چهارده: وظائف و اختیارات مدیر داخلی

وظایف و اختیارات مدیر داخلی عبارتند از

١- پیگیری تشکیل منظم جلسات هیئت تحریریه با هماهنگی مدیر مسئول و حضور سردبیر و سپس تهیه صورتجلسه و ارائه به ریاست جهت تایید و پس از آن، پیگیری مصوبات جهت اجرایی شدن

۲- دریافت طرح اجمالی مقاله از محققین و ارائه به سردبیر و معاونت پژوهشی و ریاست جهت تأیید طرح و موضوع

۳- ارائه طرح به محقق و بستن قرارداد با وی؛

۴- دریافت مقالات مدون و ارائه به سردبیر و پس از تأیید، ارسال به ارزیاب؛

5- دریافت پاسخ از ارزیاب و ارائه پاسخ به سردبیر و سپس به محققان؛

6- ارسال ارزیابی مقالات مدون پس از تأیید ارزیاب و سردبیر به مدیر مسئول جهت تأیید و در صورت نیاز ارائه مجدد مقاله هم به ارزیاب و هم به محقق.

7- ارائه پژوهش به ویراستار و تمامی هماهنگی ها و پیگیری ها لازم با ویراستار؛

8- ارائه پژوهش به بازخوان و مقابله کننده جهت باز خوانی و مقابله منابع؛

9- ارائه مقالات به صفحه آراء

۱۰- بازنگری نهایی کل مقالات صفحه آرایی شده و ارائه به مدیر مسئول پس از تأیید نهایی سردبیر؛

۱۱- پی گیری مجوزهای لازم از ارشاد؛

۱۲- هماهنگی با لیتوگرافی و چاپ مطابق با معیارهای مرکز؛

۱۳- مدیریت در توزیع نشریات، خط مشی ها و برنامه های تصویب شده توسط مدیر مسئول؛

۱۴- رسیدگی به حساب های مالی نشریه اعم از پرداختی های مقالات، جلسات، ارزیابی های مشترکین و گزارش منظم آن به مدیر مسئول؛

۱۵- نظارت بر امور داخلی نشریه و اداره کارکنان فنی ، هنری، مالی، اداری و خدماتی به نحوی که هیچ گونه تأخیر و یا بی نظمی در کار نشریه نباشد؛

۱۶- تنظیم آمار دقیق از تعداد نشریات چاپ شده در هر شماره و تعداد فروش رفته ها و ارسالی و ارائه گزارش به مدیر مسئول؛

۱۷- انجام وظایف ارجاعی از ناحیه مدیر مسئول در حیطه امور نشریه

فصل سوم: امور مالی

ماده پانزده: بودجه نشریه بودجه

نشریه از محل اعتبارات مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی تأمین خواهد شد.

ماده شانزده: درآمدهای نشریه

کلیه درآمدهای نشریه طبق ضوابط باید به حساب مرکز واریز میشود

ماده هفده: هزینه های مالی نشریه

انعقاد هرگونه قرارداد، خرید، فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و خدمات مورد نیاز نشریه و همچنین انجام هر گونه مبادله و معاوضه منوط به رعایت کلیه ضوابط مالی مرکز می باشد که با تایید مدیر مسول انجام می شود.

فصل چهارم: تغییر و انحلال

ماده هجده: تغییرات در نشریه

تغییر نام نشریه، اساسنامه، ساختار سازمانی و انحلال نشریه با تصویب مدیر مسئول امکان پذیر است.

ماده ۱۹: این اساس نامه در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ...... به تصویب مدیر مسول و هیئت تحریریه و با مشورت شورای علمی مرکز رسید.