بازنگری دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مقام علمی امام رضا ع با تأکید بر کتاب منهاج السنة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش‌پژوه سطح چهار رشته کلام مقارن مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی.(نویسنده مسئول)

چکیده

ابن تیمیه با توجه به روش همیشگی خود در انکار فضایل اهل بیت ع کوشیده است.موقعیت علمی امام رضا ع را با طرح شبهاتی مخدوش سازد و ایشان را انسانی عادی، مانند دیگران جلوه دهد. او شبهاتی نسبت به مقام علمی امام وارد کرده و مدعی شده که دیگران درباره جایگاه آن حضرت غلو کرده‌اند:

ادعای اعلمیت امام ع بی‌دلیل بوده و میان معاصران اندیشمندانی اعلم از ایشان وجود دارند.
هیچ‌یک از علمای معروف از امام روایت نقل نکرده‌اند.
بزرگان فقها از أخذ حدیث از امام رضا ع رویگردان بوده‌اند.

این پژوهش کوشیده است با بررسی کلمات بزرگان و بیان شواهدی از اشکالات علمی معاصران امام رضا ع و نقل روایات موجود در کتب حدیثی و تفسیری اهل سنت، جوابی متقن به اشکالات فوق دهد و در پایان به این نتیجه رسیده است که شبهه‌های ابن تیمیه با دیدگاه بزرگان اهل سنت و شواهد موجود تعارض دارد و همگی یا نشان از جهل او دارد یا بیانگر بغض او نسبت به اهل بیت: است.

کلیدواژه‌ها