بازخوانی دلالت آیه وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ در حجیت فهم سلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد حوزه علیمه قم و استاد دانشگاه

چکیده

وهابیان با استناد به ادلۀ گوناگون، از جمله آیه 115 سورۀ نساء مدعی‌اند که خداوند متعال همۀ اعمال و باورهای سلف را تأیید کرده است. آنان معتقدند فهم سلف بر خلف حجت است، به گونه‌ای که خلف در فهم مسائل دینی باید فهم خود را رها کرده، به فهم سلف رجوع کند. همچنین معتقدند مفهوم آیۀ 115 نساء تنها بر پیروی از سبیل مؤمنان ـ که سلف‌اند ـ دلالت دارد و شامل غیر ایشان نمی‌شود. اما با توجه به قواعد اصولی و تفسیری فهم آیات، ادلۀ سه‌گانه وهابیان دربارۀ مدعایشان مخدوش است؛ زیرا آیه در مقام تأیید رفتارها و عقاید مؤمنان نیست و مفهوم واژۀ «مؤمنین» در آیه همۀ مؤمنان تا روز قیامت را در برمی‌گیرد و میان تأیید رفتار و باور با فهم دینی شخص ارتباطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها