ارزیابی روش‌های عبدالعزیز دهلوی در نقد حدیث ثقلین

نویسندگان

1 دانش‌پژوه مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، کارشناسی ارشد. (نویسنده مسئول)

2 هیئت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی.

چکیده

حدیث شریف «ثقلین» از جمله روایات متواتر و معتبر فریقین است که پیامبر اکرم ص در موقعیت‌های مختلف آن را بیان کردند و طبق آن بر حفظ حرمت قرآن و جایگاه بلند امامان: و نیز ضرورت تمسک به آن دو تأکید نمودند. عبدالعزیز دهلوی در رساله خود با عنوان «سعادة الدارین فی شرح حدیث الثقلین» حجیت حدیث ثقلین را مخدوش دانسته است که با توجه به جایگاه علمی و تأثیرگذاری او نزد جریان دیوبندی، ضروری است شبهات وی نسبت به این حدیث را بررسی کنیم.
پژوهش حاضر درصدد ارزیابی شیوه‌های نادرست عبدالعزیز دهلوی در تضعیف حدیث شریف ثقلین است. این تحقیق به صورت توصیفی _ تحلیلی _ انتقادی، با استناد به منابع معتبر اهل سنت است. نتایج تحقیق بیانگر ضعف بنیادین اشکالات دهلوی بوده و با اندک تأمل در مصادر روایی و رعایت انصاف اتهامات وی برطرف می‌شود.

کلیدواژه‌ها