بررسی و نقد حجیت فهم سَلَف

نویسندگان

1 دانش‌پژوه مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

2 استاد حوزه علیمه قم و استاد دانشگاه

چکیده

در زمینۀ تعریف اصطلاحیِ «سلف»، میان اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد؛ ولی می‌توان گفت در نگاه سلفی‌ها «فهم سلف» عبارت است از چیزی که صحابه و تابعان از مجموعِ نصوص و مسائل شرعی استنباط کرده‌اند. «حجیت فهم سلف» یکی از مباحثی است که سلفیان، به‌ویژه وهابیان، بر آن تکیه می‌کنند و آن را به‌عنوان مبنای فکریِ خود پذیرفته‌اند. آنان این دیدگاهِ خود را به آیات، روایات و اجماع مستند می‌نمایند. البته باید گفت ضمن مخدوش بودنِ مستنداتِ آنان در این ادعا، اشکالاتی نیز بر این عقیدۀ آنها وارد است؛ اشکالاتی همچون صالح نبودنِ همۀ سلف، اختلاف سلف در مسائل مختلف، مخالفتِ این ادعا با سیرۀ سلف و همچنین عدم‌التزام سلفی‌ها به این مبنا در همۀ مسائل.

کلیدواژه‌ها