نویسنده = یوسف شیخی
راستی‌آزمایی انتساب سلفی‌گری به قبل از ابن‌تیمیه

دوره 3، شماره 1، مهر 1401، صفحه 35-53

یوسف شیخی؛ محسن افضل آبادی